Cultura dell'alimentazione a Gressoney

Béld visualisiere

En déschem  buech  tuemò verzelle wétte duezòmoal  hein éndsché littté kochòt: es sinn ufgschrébné z'eifach tegléch käs òn ou z'gòschtléchòr fiertagkäs.

Derzwéschò sinn ou  ufgschrébné mengé brucha vòn duezòmoal, damét chammò merke wétte éndsché litté heindsché chònnò bhälfe ou ém käs, wenn tuemò läbe emmene choalte land mé herte òn  magere bode.

Mò soll ässe nach de rächtò mengé òn qualitét, demnoa z' wéerch woa machmò òn was d'natur òn d'lag tienendsch erloupe.

AA.VV.
WALSER KULTURZENTRUM
Cultura dell'alimentazione a Gressoney
1998, Tipografia Valdostana, Aosta
ISBN 88-86523-36-X 

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò