Piccolo Atlante Linguistico dei Walser Meridionali

Béld visualisiere

Z’héers vòm project éscht de online datenbank dass fénmò òf de webseite www.walser.it .

Hie sinn méreré texté òf der walserkultur, wie zòm bischpél z’hus òn wétte tuemò d’mélch wéerchò. En de gmeinschafté vòn Formazza, Macugnaga, Salecchio (provénz Verbania), Rimella, Alagna (provénz Vercelli), Greschòney, Ischeme (Ougschtalland) òn Bosco Gurin (Tessin, Schwiz) heindsch z’material zéemefassòt.

En déschem buech fénmò d’wéchtégschtò konzepté vòm ganzen atlas, òn éscht ou en CD mét den interviews òber d’pura wenn tientsch d’mélch wéerchò. (titsch)

vòn Antonietti F., Valenti M., Angster M.                   
ASSOCIAZIONE WALSER FORMAZZA / SPORTELLO LINGUISTICO WALSER FORMAZZA     
Piccolo Atlante Linguistico dei Walser Meridionali                       
2015, Tipografia Valdostana, Aosta         
ISBN 978-88-97765-37-0  

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò