De sproachschalter

d'sproachschalter
d'sproachschalter

(titsch)

Én de gmeinda vòn Ischeme, vòm Ònder- òn vòm Oberteil gfénntsché de sproachschalter. De sproachschalter éscht zalte mét dem gsetz n.482/99, wo bschétzt d'sproachléché òn stòrésché ménderheite én Italien.

Tieder wéerchò én emme òfissé oder nòmma eigenò, sidder lérer oder heider géere d'Walserkultur òn d'Walsersproach, de chann de sproachschalter ou e hann gä.

De sproachschalter éscht gratis òn wéllt hälfe, dass d'sproach chénnt zwéschò de litté òn de òfissené mé bruchte.

Ém òfissé:

  • hélftmò d'sproach z'redò

  • tuetmò schribe òn korrigiere

  • gébtmò en roat

  • schribtmò d'wòrté uf

  • studiertmò, wétte schribtmòsché

  • chammò alz frege vòn der Walsersproach òn -kultur

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò