D’Réd

Dri klocktorna, zwei sproache (titsch)
Dri klocktorna, zwei sproache (titsch)

(toitschu)

Les recherches linguistiques seen das d'walserlljöit das phendschich béi am Monte Rosa, séjintsch en Piémont ol im Augschtalann, sén arrivurut van il Basso Vallese (van Briga ingier). 

(titsch)

D'SPROACH

Wéer hät d'sproach vòn de walsergmeinschafte ém Piemont òn ém Ougschtalland òndersiecht, hät gsét, dass d'érschtò énwòhnera vòn désche òrté sinn sécher òs dem Wallis usgwandret.

Én déscher sektion

Histoire

Die Walser Sprache kann vom Deutsch und Französisch in einer sehr primitiven und archaischen Stufe definiert werden, die von der kommenden Nord bestimmte Änderungen abgelehnt

Lees allz

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò