Diktioneri

Béld visualisiere Diktioneri

Il Glossario ischt as prodschet das het noch z'chee... un lugut a töitschu (Éischeme) un titsch (Greschunei).

Ischt as weerch das ischt wéit van gsinh glljéivruts, wénn hetteder etwas schriftini, oalti wüerter ol anner tüt nündsch see.

Én déscher sektion

Online-Texte

In disch sezione sén ellji d’schriftini das sén gsinh gchierti van gli sportelli linguistici.

Lees allz

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò