Leernen titsch un töitschu

Eine alte Schulbank
Eine alte Schulbank

Leernen an naw réd ischt nöit tscheb. Mu musst heen guts mut un nöit vrüchten um antschtoan un dschi tun z'antschtoa. Will nöit seen wénn hedder allz vargesse was au oalten atte henni zeihut ol dar hejit nji gschwétzt titsch ol töitschu!

Héi vinneder allz was da geit um pruavun z'etwas leerne un um ni helfe schwétzen.

Dar miet dén auch leerne schréibe.    

Én déscher sektion

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò