Büjini um zeihun

Z'heft vòn San Kloas

Éch léré titsch

Ich leerne töitschu

Éndŝché wòrté - Greschòney

Béld visualisiere Éndŝché wòrté

Z’buech anbelangt an dem project vòn dem Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln fer tòn z’pchenne de titschò sproache, psonders fer d'jongò. Äs  éscht es tälls jebòngsheft.

Űndschi wüerter - Éischeme

Béld visualisiere Űndschi wüerter

Z’buech, wie das vòn Greschòne, anbelangt an dem project vòn dem Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln fer tòn z’pchenne de titschò sproache, psonders fer d'jongò.

Äs  éscht es tälls jebòngsheft.

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò

Playlist