D'Walserkultur

Béld visualisiere d'Walserkultur

"Tradition éscht òbergä z'fir òn nid anbättò d'äschò“ (Gustav Mahler) 

D'Walsera gfénntmò schier éberoal én de Alpen vòn Savojen bés én Tirol. D'Walsera  vòm  Ougschtalland hein d'glichò brucha, architektur òn chònscht, religion òn bsònders d'glichò sproach wétte d'andrò Walsera òf der andrò sittò vòn de béerga.

Hier chender d'Walserkultur pchenne oder eppés mé òber d‘ Walserkultur lére. Z'wéerch chan nid vollstendégs si, wéll d'kultur vòn de Walsera éscht bsònders riché òn verschidené. Daròm gfénneder hier houptsächléch uskònft òber d'méndléchò òn schréftléchò literatur òn òber d'brucha vòn éndsche Walserdòrfé. (titsch)

 

Én déscher sektion

Z'walserzeiché

Z'woapé éscht kanget gmachts ém joar 1970. D’foarba wiss òn ròts sinn fer z’Wallis. Z’héeers symbolisiert d’freindschaft zwéschò de Walsergmeinda. (titsch)

Lees allz
D'alpò
D'alpò

Ém Lystal éschtmò ém sòmmer geng mét de tieré òf d’alpò gfoaret. Sotte heimò ém tal chònnò hejò òn z’hei fer de wénter òf d’sittò lecke. (titsch)

Lees allz
D'Musikkapelle La Lira

D’Musikkapelle, das het aschuan mia dén hunnert joar, het mia dén vöfzg lljöitara, ischt vill pnoati z’Éischeme un d’lljöit beitun génh hurtigi das d’lljöitara dschi zeihin. (töitschu)

Lees allz
D' Walser tracht
De Greschòneyer tracht

D'oaltò ròtò anketò, wo hein d'greschòneyer wiber ou fer z'wéerchò angleit, hät schéwòhl tischòt òn hätsché én es schéns ròts chleid verwandlet. (titsch)

Lees allz

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò