Z'walserzeiché

Béld visualisiere

Z'woapé éscht kanget gmachts ém joar 1970. D’foarba wiss òn ròts sinn fer z’Wallis. Z’héeers mét zä lécke stéerne symbolisiert d’freindschaft zwéschò de Walsergmeinda, woa gfénnendsché ém Piemont òn ém Ougschtalland. Dròm z'woapé éscht e chreis én de foarba vòm Ougschtalland: ròt òn schwoarz. Énna ém chreis éscht „Walsergemeinschaft Greschòney – Eischeme“ gschrébenz. Druf dem héers éscht es oartléchs chriz vòm runischen alfabet. Das zeiché gfénntmò ou én länder, woa sinn fascht witt òn äs éscht es zeiché fer de gott Odin, woa éscht gsid de bschétzer fer d’chremera. Di zwei palme ònders héers gsémò ou òf de glòcktore vòm Oberteil. (titsch)

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò