D'greschòneyer tracht

Filigrane ornamente òf der Greschòneyer tracht
Filigrane ornamente òf der Greschòneyer tracht

D'oaltò ròtò anketò, wo hein d'greschòneyer wiber ou fer z'wéerchò angleit, hät én de joarhònderté schéwòhl tischòt. Wie e fiffoaltrò hätsché én es schéns ròts chleid verwandlet, wo hitt tien allé bewòndrò. Dschi éscht jetza z‘fiertagchleid vòn de greschòneyeréné.

Frienòr hätsch héchòré foalde ghät òn éscht schwoarzé, bloabé òder tòppvioletté gsid. Òber der wissò hanfblusò hämmò treit es schwoarz tschòpié òn es gfoarbts halstuech. De leng rock òs wollstoff hät òf der héndrò sittò schéné ghére òn de rand vòm oberen teil, wo hät keiné ermia, treit goldéné stéckereie. D'wissò blusò hät handgmachté spétzle. Òf dem schwoarze sammetene férblätz sinn mét goldfade blieme òn andré mòstre gstòckté. Zòm chleid ghért ou z'wòlhemd, es engs schwoarz tschòpié òs sammet oder décker sidò. Ou hie gsémò stéckereie mét goldfade. D‘hittégò tracht hät ou e mantal òs schwoarzem wollstoff. Dschin Kapuze éscht mét ròtem tuech gfietròté.

Am schénschte òn tirschte éscht sécher d'goldenò chappò mét enneré chrònò òs goldenem fade, mét stéckereie, bendiéné òn mengsmoal juwele. D'goldenò chappò éscht de stolz vòn der ganzò familio òn vòn generation zò generation tuetscha d'ejò der techter vererbe.

En de gräbnòsse òn én der trunzit lecken d'wiber de trunanketò an. Dschi éscht wifoarbéné òn hät e sélberné chappò òn sélberné stéckereie. Dank éra eleganz hät d'greschoneyer anketò ou der chénégé Margherita gfallet òn dschi hät angfanget scha z'anlecke, wenn dschi hät z'Greschòney éra ferie verbrònget.

D'mannòtracht hämmò erscht spétòr éngfiert. Dschi hät es wiss hemd, es ròts bròschttuech on en tschòpe òn driviertelbriech òs schwoarzem wollstoff. D'wissò strémpf sinn wolléné oder bouwolléné und der schwoarz huet treit e wissé fädrò.

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò