D'Musikkapelle La Lira

Béld visualisiere

D’hérbscht ischt d’seisunh dar voarwunu, van d’blétter das réise, woa voat a z’sinh choalt, dar létschtu weerhi ousna, wénn mu antalput, woa voat a d’schul, wa auch z’zéit woa winntdschich da virtag van Santa Cecilia, da virtag van allu d’lljöitara wi van ündsch Musikkapelle La Lira.

D’Musikkapelle, das het aschuan mia dén hunnert joar, het mia dén vöfzg lljöitara, ischt vill pnoati z’Éischeme, un d’lljöit beitun génh hurtigi das d’lljöitara dschi zeihin in d’piatzu. In d’joari sén passrut vill meischtara un présidanha. Sit a schupptu joari ischt dar meischter Enrico Montanari das diruschurut un Marina Bandito ischt dar présidanh. Ellji joar, dan tag van Santa Cecilia d’lljöitara amodurun van as kantunh im lann un d’lljöit das dschich pheen doa hannenen as guts  vörmis. Noa dar mesch um nöit vargesse d’sielugu lljöitara un noa sinh passrut im vréithof woa dar hiar gwjit ürriun grébber, dan tag geit vürsich mit am ümmis, gsanhi un tanza.

D’Musikkapelle ischt génh in d’gruassu virtaga im lann, dschi geit lljöiten zam karnaval vam Steg un im canaveis, in d’walsetreffen (ellji dröi joar), in d’raduni van allu le bande vam Augschtalann, un auch in ettljig concorsi im Mingerlann un in Europa. Sit as poar joar d’Musikkapelle tut organisé dan iesten tag z’joarsch, z’concerto di capodanno im selben zéit dar Filarmonica di Vienna, un darnoa offuruntsch as ümmis um seen wolgcheemenz dam nawe joar. (töitschu)

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò