Chröiterchuchi - Eischeme

2,50 l wasser

150 g chröiter (meerwi) néssji, veisti hénnjini, hoasunblétter, schellini, jucki, pieterschlussia, lljebengotsch augjini, heimini, souri, parrjiti, eckberrun blétter, ecc.

1 zibellju

1 dl milch

200 g réis

30 g anghe

Soalz

Loan gian as poar walla di trüffili un d’chröiter un te zu lécken d’milch, dan anghe un réis.

Chrunässé oder ustagnässé - Greschòney

2,5 l wasser

2/3 héerfia

Chritter : nessie, tschikorie, péterschlòssia, kòtténé, fòcksòzòngé, juekene, holdernòspétza, ganz wenég violettiene, hémber – òn éerdberbletter, wägtrét, heimene, heischade, eschélòre, blacke, sure, sanmeie, bòraschò, goldmelisò, nédò, oapiò, eierbletter, schnétt chrut, gäremiò.

1 hanfòlò ris per hopt

ange/ éle / späck

soalz

 

D’chritter läsmò wenn sinntsch noch ganz frésché. Noa dass hämmòsché guet gwäschet leckmòsché ém siedene wasser woa tien schò 2-3 héerfia siede, òn en hanfòlò ris per hopt, soalze. Kòndiorò chammò mé ange, ol mét éle, ol mét späck.

On was de späck anbelangt: chammò lecke siede en stòck òngefer en halb stòn vor de chritter, òn ässmòne derzue der nässe ol tuemò es stéckélté späck (fin kackòte) réschte òn leckmòsché en d’nässe oane greibe.

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò