campanili

Wéllkòm (titsch) Wolgcheemni (töitschu)

Ti entecke d'walserdialekte òn d'walserkultur vòn Greschòney òn Éischeme mé déschem portal (titsch). Antdéckhjt d'réddini das mu schwétzt z'Greschunei un z'Eischeme un la cultura walser mit dischem portale (töitschu).

Houptpònkt

Töitschu
Töitschu

War antdéckhjen di töitschu: d'walserréd das mu schwétzt z'Eischeme.(töitschu) Enteckeber töitschu: d'walsersproach vòn Ischeme. (titsch)

Lees allz
Titsch
Titsch

Enteckeber titsch, d'walsersproach vòn Greschòney (vòm Òber- òn vòm Ònderteil).

Lees allz
Ursprung und Geschichte
Ursprung und Geschichte

D'Walserlitté sinn kéemet vòm Wallis, òn mét der gròschtò uswanderòng vòm hòch méttelalter dròm den Alpen, heindsché ou ém Oberlystal énquartiert. (Titsch)

Lees allz
Walserkalender 2024
Walserkalender 2024

De kalender vòm Walser Kulturzentrum éscht kanget gmachts vòn de Gmeinschafte vòn Zermatt, Ischeme òn Greschòney. (entlad de pdf én der sektion Büjini)

Lees allz
Der Ustag òn d'chritter!
Der Ustag òn d'chritter!

Es jetz chrittié woa leckmò en déscher nässe tuet der gsòndheit wòl (kroa nid tscheckhoue!) . D’greschòneiera òn d’Ischemra hein frienòr nid sell medizine pchennt òn dròm heintsché meischtenz mét allerhand chritter pflegt. D’chrunässe mét alle d’chritter éscht zòm bischpél en gueté bluetreinégong. Noch hitzòtag tuemò désché nässe fascht schetze.

Lees allz

Enteck d'walsersproach

As proverbi zam tag

War hen khémentsch khés muare. (töitschu)

Òbersetze:

Nessuno è sicuro del domani.

Kein Mensch kennt das Morgen.

Portreti z’gsia

D'louenò vòn Colletesand òn Binò Alpelté

Òbersetze:

La valanga di Colletesand e Binò Alpelté

Die Lawine von Colletesand und Binò Alpelté

Enléché websites

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò