campanili

Wéllkòm (titsch) Wolgcheemni (töitschu)

Ti entecke d'walserdialekte òn d'walserkultur vòn Greschòney òn Éischeme mé déschem portal (titsch). Antdéckhjt d'réddini das mu schwétzt z'Greschunei un z'Eischeme un la cultura walser mit dischem portale (töitschu).

Houptpònkt

Töitschu
Töitschu

War antdéckhjen di töitschu: d'walserréd das mu schwétzt z'Eischeme.(töitschu) Enteckeber töitschu: d'walsersproach vòn Ischeme. (titsch)

Lees allz
Titsch
Titsch

Enteckeber titsch, d'walsersproach vòn Greschòney (vòm Òber- òn vòm Ònderteil).

Lees allz
Ursprung und Geschichte
Ursprung und Geschichte

D'Walserlitté sinn kéemet vòm Wallis, òn mét der gròschtò uswanderòng vòm hòch méttelalter dròm den Alpen, heindsché ou ém Oberlystal énquartiert. (Titsch)

Lees allz
Walserkalender 2022
Walserkalender 2022

De kalender vòm Walser Kulturzentrum éscht kanget gmachts vòn de Gmeinschafte vòn Zermatt, Ischeme òn Greschòney. (entlad de pdf én der sektion Büjini)

Lees allz
San Kloas
San Kloas

De 6. dezember z'Greschòney passiert San Kloas woa treit d'gschengé den ganze chénn vòm land. Äs éscht e schéne fiertag!

Lees allz

Enteck d'walsersproach

As proverbi zam tag

Mu sollt génh lugun hinner u vür. (töitschu)

Òbersetze:

Bisogna sempre guardare indietro e avanti.

Man soll immer zurück und nach vorne schauen.

Portreti z’gsia

De schoff vòn emmene hus òf Léckò Albezò

Òbersetze:

Il balcone di una casa Walser ad Alpenzu piccolo

Der Balkon eines alten Walserhauses in Léckò Albezò

Enléché websites

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò