campanili

Wéllkòm (titsch) Wolgcheemni (töitschu)

Ti entecke d'walserdialekte òn d'walserkultur vòn Greschòney òn Éischeme mé déschem portal (titsch). Antdéckhjt d'réddini das mu schwétzt z'Greschunei un z'Eischeme un la cultura walser mit dischem portale (töitschu).

Houptpònkt

Töitschu
Töitschu

War antdéckhjen di töitschu: d'walserréd das mu schwétzt z'Eischeme.(töitschu) Enteckeber töitschu: d'walsersproach vòn Ischeme. (titsch)

Lees allz
Titsch
Titsch

Enteckeber titsch, d'walsersproach vòn Greschòney (vòm Òber- òn vòm Ònderteil).

Lees allz
Ursprung und Geschichte
Ursprung und Geschichte

D'Walserlitté sinn kéemet vòm Wallis, òn mét der gròschtò uswanderòng vòm hòch méttelalter dròm den Alpen, heindsché ou ém Oberlystal énquartiert. (Titsch)

Lees allz
Walserkalender 2021
Walserkalender 2021

De kalender vòm Walser Kulturzentrum éscht kanget gmachts vòn de Gmeinschafte vòn Zermatt, Ischeme òn Greschòney. (entlad de pdf én der sektion Büjini)

Lees allz
D'Musikkapelle La Lira
D'Musikkapelle La Lira

Z'Eischeme, in d'seisunh dar woarwunu, franh dan tag van santa Cecilia, 22 novembre, ischt da virtag van allu d'lljoitara un van d'Musikkapelle La Lira.

Lees allz

Enteck d'walsersproach

As proverbi zam tag

Is ischt lljibs wénn is schloaft hért hért. (töitschu)

Òbersetze:

È buono quando dorme solo.

Es ist lieb, wenn es ganz tief schläft. (das Kind)

Portreti z’gsia

De schoff vòn emmene hus òf Léckò Albezò

Òbersetze:

Il balcone di una casa Walser ad Alpenzu piccolo

Der Balkon eines alten Walserhauses in Léckò Albezò

Enléché websites

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò