campanili

Wéllkòm (titsch) Wolgcheemni (töitschu)

Ti entecke d'walserdialekte òn d'walserkultur vòn Greschòney òn Éischeme mé déschem portal (titsch). Antdéckhjt d'réddini das mu schwétzt z'Greschunei un z'Eischeme un la cultura walser mit dischem portale (töitschu).

Houptpònkt

Töitschu
Töitschu

War antdéckhjen di töitschu: d'walserréd das mu schwétzt z'Eischeme.(töitschu) Enteckeber töitschu: d'walsersproach vòn Ischeme. (titsch)

Lees allz
Titsch
Titsch

Enteckeber titsch, d'walsersproach vòn Greschòney (vòm Òber- òn vòm Ònderteil).

Lees allz
Ursprung und Geschichte
Ursprung und Geschichte

D'Walserlitté sinn kéemet vòm Wallis, òn mét der gròschtò uswanderòng vòm hòch méttelalter dròm den Alpen, heindsché ou ém Oberlystal énquartiert. (Titsch)

Lees allz
Walserkalender 2022
Walserkalender 2022

De kalender vòm Walser Kulturzentrum éscht kanget gmachts vòn de Gmeinschafte vòn Zermatt, Ischeme òn Greschòney. (entlad de pdf én der sektion Büjini)

Lees allz
D'alpò
D'alpò

Sétter geng éscht d’alpò usnams wéchtégé fer z’Òbre Lystal gsid òn noch hitt passieren ettléché Ischemer òn Gressoneyera doa de ganz sòmmer.

Lees allz

Enteck d'walsersproach

As proverbi zam tag

De feber éscht halbe goldene òn halbe wòllene. (titsch)

Òbersetze:

Il mese di febbraio è mezzo d'oro e mezzo di lana.

Der Februar ist halb golden und halb aus Wolle.

Portreti z’gsia

D'schoaf chéemen!

Òbersetze:

Arrivano le pecore!

Die Schafe kommen!

Enléché websites

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò