was gschiet

was gschiet 20 déc. 2021

Sent Johanz

Em 24. broachò éscht de fiertag vòm patròn vòm Ònderteil.

was gschiet 27 mai 2018

Drifoaltégkeit

Em 27. meje éscht de fiertag vòm patròn vòm Òberteil.

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò