Drifoaltégkeit

27 mai 2018

Béld visualisiere D'chén vòm Òberteil én der tracht.

Em 27. meje éscht de fiertag vòm patròn vòm Òberteil.
Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò