Én déscher sektion

D'schuel
D'schuel

Alz, was hät z'tue mét der schuel. Sotte léren d'chénn d'wòrté òf greschòneytitsch.

Lees allz
z'holz
Z'holz

Effél-, nòss- oder cheschteniòboum? Erròatet wéttenz holz éscht das!

Lees allz

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò