Titsch sproachkòrs

Titsch sproachkòrs

D'Walser vòm Lystal

D’vorstellòng vòn der gmeiné vòn Ischeme, Ònderteil òn Oberteil éscht èn sebné  videos teilt:

- Z'tal woa heiber wéder gfònnet

- Zamkeit vòm holz, éwégkeit vòm stei

- Dri sproache fer z'lére, zwei sproache fer z'wéerchò

- Einzélé chòntscht, allérò wéssenschaft

- Einzélé chòntscht, allérò wéssenschaft – Ischeme

- D'òsécherheit vòm fòrcht, d'feschté vòm Gloube – Greschòney

- D'òsécherheit vòm fòrcht, d'feschté vòm Gloube - Ischeme

Video

Z'tal woa heiber wéder gfònnet

Zamkeit vòm holz, éwégkeit vòm stei

Dri sproache fer z'lére, zwei sproache fer z'wéerchò

Einzélé chòntscht, allérò wéssenschaft - Greschòney

Einzélé chòntscht, allérò wéssenschaft - Ischeme

D'òsécherheit vòm fòrcht, d'feschté vòm Gloube - Greschòney

D'òsécherheit vòm fòrcht, d'feschté vòm Gloube - Ischeme

Walser trickfime

Di trickfilme òf titsch òn òf töitschu mét òndertitel én verschiedene sproacha weré gmachté vòn d'schuelchénn vòn Ischeme, Ònderteil òn Oberteil.

 

Di wònderbare 10

Di wònderbaré stòré vòm walserwoapé vòn Greschòney òn Ischeme (titsch)

Video

Di wònderbaré 10 - titsch

Di wònderbaré 10 - töitschu

Di wònderbaré 10 - hòchtitsch

Di wònderbaré 10 - italienésch

Meischter chiesch

Trickfilm òf töitschu

Video

Meischter chiesch - titsch

Meischter chiesch - töitschu

Meischter chiesch - hòchtitsch

Meischter chiesch - italienésch

Tivelté oder tockié?

Trickfilm òf titsch

Video

Tivelté oder tockié? - titsch

Tivelté oder tockié? - töitschu

Tivelté oder tockié? - hòchtitsch

Tivelté oder tockié? - italienésch

Z'chleid vòn Kickeslé

Trickfilm òf titsch

Video

Z'chleid vòn Kickeslé - titsch

Z'chleid vòn Kickeslé - töitschu

Z'chleid vòn Kickeslé - hòchtitsch

Z'chleid vòn Kickeslé - italienésch

Pimpa

Mét den ouge

"Mét den ouge" éscht es gedécht, woa hein d'oaltò z'Greschòney geng de chénn zeichòt. Dez video éscht gsid gmachts én der zitt vòm "lockdown" (merze 2020) fer de ònterrécht uster d'schuel ("didattica a distanza"). 

Video

Mét den ouge

Z'òndròscht zwei blattiéné - De lib

Dez gedécht òf titsch hein d'oaltò z'Greschòney geng de chénn gseit. Z'video éscht gsid gmachts vòm sproachschalter vòm Oberteil.

Video

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò