Online-Texte

In disch sezione sén ellji d'schriftini das sén gsinh gchierti van gli Sportelli linguistici walser. Mit dam zéit soll dén auch gsinh l'audio um muan luase.

D’MILCH - D’MÉLCH

Z’VLEISCH - Z’FLEISCH

BACHEN - BACHE

Z’còrtél

Blljümi un bauma in éischemtöitschu - Meie òn bòuma òf Greschòneytitsch

Béld visualisiere

Z’buech éscht gmachts vòn de sproachschalter òn éscht e sammlòng vòn fotografie gmachté en éndŝchem gebiet; äs éscht wéchtég zròck z’loa d’noamna vòn de bouma, vòn de meie òn vòn de chritter di allé chamber gsé  ém endsché spaziergängé oder en de schéné còrtia, dass sinntsch noch hit schén pflanzòté. Am end vòm buech fénmò z’wòrterbuech mét de gseité.

D’ganzò texte sinn òf dri sproacha gschrébné òn jedé sproach hät e foarb: schwoarz fer z’italienéscha, ròt fer z’töitschu  òn bloab fer z’titscha.

Stòrene vòm òber Lystal

Béld visualisiere

Z’ losbuech tuet soamlò d’stòréné vòn de dri walserlender, di sinn òf titsch òn òf töitschu òbersetzté. D’stòrene sinn gschrébné vòm Jean Jacques Christillin, énz beruemtes landslittié, èm buech “Légendes et Recits – Recueillis sur les bords du Lys”. Z’buech éscht gsid dròckt z’érscht moal am 1901 òf franzesésch vòn  der Imprimerie Edouard Duc vòn Ougschtal.

Audio

De Trinò tschappòlò òn dschin herkònft

Greschòney - titsch

De chrieg ònder de stier òn de drache

Greschòney - titsch

D'greber

Greschòney - titsch

En gruség gspass

Greschòney - titsch

D'stòre vòn d'Ronke

Greschòney -titsch

E werwolf

Greschòney - titsch

D'endé vòm oalte gitzége

Greschòney - titsch

De cheiser Joseph II òn dŝchin neger

Greschòney - titsch

De tivòl tuet géere gspassò

Greschòney-titsch

Mòssmò nid allein loa es chénn zwéschòzwei bacha

Greschòney - titsch

D'erläbnés vòn de zwei hértiene

Greschòney - titsch

D'gemtschò-fee

Greschòney - titsch

D'stòré vòn d'Loaŝché gavenò

Greschòney - titsch

Sen Kloas bschetzer vòn enneré oarmé familiò

Greschòney - titsch

de Goldma

Greschòney - titsch

De Rolle spròng

Greschòney - titsch

De Tifòlsstei

Greschòney - titsch

Es schwachs gsellé vòm wäg

Greschòney - titsch

Z'tokié vòn der mielé

Greschòney -titsch

Es ros woa hätsché ussna gwéntròt

Gresschòney - titsch

E gléckléché louenò

Greschòney - titsch

Z'ògléck vòm gletscher

Greschòney -titsch

E statt vergrabte ònder dem isch

Greschòney - titsch

D'tòtòprossenziò

Greschòney - titsch

Kuntjini van Éischeme

D'sielini in d'peini z'Gilljumuart

töitschu

Z'bües wurtschus

töitschu

Woa les barons de Vallaise hen ghénght d'schwachu

töitschu

Dar ma van Prassevin

töitschu

Sent Joapuksch statwu

töitschu

Z'tribünal dar barunha

töitschu

A fammullju vargroabni

töitschu

D'lljibu hoakschi z'Éischeme

töitschu

D"Ruatu" un d'"Weissu"

töitschu

Di tscheppulu in d'Mühni

Franzisch Maia

Z'tockhji van zar Brochnu mülli

D'lljibu hoaksch in Piroubeck

Z'Burrunun Touni

Z'Wéiss Wéib

D'wescheri van im Stolunbach

La fin darfammullju Bioley

Z'tredsor in d'Riunduvatt

Stòrene vòm woald - Kuntjini vam woald

Béld visualisiere

Z’losbuech anbelangt an dem project fer pschétze d’sproacha vòn den ménderheité méttem  gsetz n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche"

D’schuelchénn vòn Greschòney òn Ischeme noa der schuel hein mét Cesare Gallarini méttgwéerchòt òn hein d’stòréne erfònnet, hein d‘bélder gmoalòt òn hein alz òf titsch òn òf töitschu òbersetzt mét der hélf vòn d’sproachschalter vòn Greschòney òn Ischeme.

Audio

Bor Brunne - töitschu

Dòrf Brònne -titsch

Ol ellji ol khémentsch ! - töitschu

Oder ällé oder keis ! - titsch

D'varluarnu voald - töitschu

D'verlòrne valleschò - titsch

Churz diktioneri - töitschu

Lécks wörterbuech - titsch

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò
0 Résultat vür z'wuart ""