Orizzonti di poesia

Béld visualisiere

Z'buech éscht en sammlòng vòn gedéchté òf titsch òn òf töitschu.      

D'litté woa heindsché gschrébet hein ériò literarésché interesse zwésschò  XIX òn XX joarhòndert forwertztreit òn hein d'gedéchté gschrébet ou oané hä  en déchtégé lér.     

D'gedéchté tien redò  vòn de brucha vòn éndschem land òn sindsch en  erbschaft vòn der sél òn vòn der sproach  pschétzté dòrch véllé joaré.

AA.VV.
WALSER KULTURZENTRUM
Orizzonti di poesia
1995,Tipografia Valdostana, Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò