Abitare walser

Béld visualisiere

D'Walser, wie d'ganzò éwonra vòn den Alpen, em sieche e feschte òn séchere schäre, hein mòssò òberstoa enléché schwérégkeite wie d'gäché, d'héché, d'gfoare vòn der natur òn z'knapp material nétégs fer z'bue.

Dschi hein apartégé hischer but, fägs èriò bekanntschaft, ériò wéerch, ériò kultur òn èriò gòscht.   

D'litté vòn Greschòney, gròssartégé òn erfolgriché chrémra, hein en verbéndòng mé demTitschland ou fägs der sproach.  Entstatt d'Ischemra, erfoarté murera em Ougstalland, en Savoyen òn em Piemont, ou sò heindsch d'walsersproach gredt, hein kät en andré art fer z'hus z'bue  òn  mòbliere.

C. Remacle, D. Marco, M. Zucca Paul                                                             
WALSER KULTURZENTRUM                                         
Abitare Walser  
2012, Le Château Edizioni, Aosta
ISBN 978-88-7637-152-3

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò