La montagna di ghiaccio

Béld visualisiere

De gletscher, dem hämmò gseit de ischbéerg, éscht z'bedittendschtòsch gébiet vòn éndschem walserland. Duezòmoal hämmò déchtég gfércht de schreckléche gletscher, enstatt hitzòtag éer éscht gròsartég wéchtége fer d'òrsach vòn der ändròng vòm klima z'òndersieche, fer de bruch vòm wasser òn fer de fremdeverchér.

Z'bieché éscht kanget dròckts fer d'usstellòng òn fer de zéemekònft vòm "Comitato Glaciologico Italiano" gmachté z'Greschòney ém setember 1991.

AA.VV. 
WALSER KULTURZENTRUM - COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO
La montagna di ghiaccio
1991 

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò