Gressoney - Monte Rosa

Béld visualisiere Gressoney - Monte Rosa

D'érschtò publikation vòn Valentin Curta èscht es buech mè 79 fotografie vòn Greschòney òn vòm gletscher. Véllé sinn mét der chénégé Margherita òn mét der Margherita héttò buté òf dem Gnifettispétz.D'éleitòng òn d'béldòngserklerònge sinn òf franzesésch.

von Valentin Curta                                                        
Gressoney-Monte Rosa. Album                              
1900, Tipografia Garda, Ivrea

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò