Tschòssil 1742-1971

Béld visualisiere

Z'buech tuet beschribe z'stòré  vòn der schuel vòn Zer Trinò, es lécks òrt en der wéelt aber sotte universel fer d'mäntschléchò òn d'gsellschaftléchò wéerdene woa tuemò en éra stòré fénne; verschidené houpthéra hein doa zeichòt.   Wéchtég éscht was tien verzelle d'lérera òn d'litté woa sinn doa z'schuel kanget.                       

Em Oberlystal heinsch ertoat d'érschtò schuele vom ganze Ougstalland. Em Ònderteil , zer Trinò, fägs der witté vòm Platz òn dem herte wätter ém wénter, 9 familie hein abmacht us z'lecke zweitusòng lire z'joarsch fer z'chònnò zalò de lérer woa hätté of hòchtitsch zeichòt. De zweite setember 1749  d'schuel  vòn Zer Trinò éscht gsid offiziellé noa der erloubnòss vòm béschof vòn Ougstal Pierre Francois de Sale. Déewé d'chénn  vòn Tschòssil òn de dòrfé witt vòn der chélchò hein chònnò  tällòr goa z'schuel.

vòn Laura Bassi Guindani, Milena Clemente Beck-Peccoz
WALSER KULTURZENTRUM
Tschòssil 1742-1971
2009, Tipografia Duc, Saint-Christophe - Aosta
ISBN 978-8887677-38-6

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò