Umberto Monterin - Lo scienziato alpinista

Béld visualisiere

Umberto Monterin (Oberteil, 1887-1940) éscht gsid es echtes chénn  vòm béerg.  

Hätter publiziert mé als 60 artékel  òn noch hitzòtag en der ganzò wéelt tientschne erénnerò als z’érschta woa hät studiert wétte z’klima tuet tischò. Dròberén hätter studiert wòròm geng wenégòr einwònra hein gläbt ém béerg  òn éschter als forscher én de Sahara kanget. (titsch)

vòn N. Guindani òn M. Freppaz        
WALSER KULTURZENTRUM       
Umberto Monterin – Lo scienziato alpinista      
2018, Le Château Edizioni, Aosta             
ISBN 978-88-7637-224-7

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò