I Walser dell'Alta Valle del Lys

Béld visualisiere

Z'büjilti zéllt an bitz alltsch van Greschunei un Éischeme.

 

AA.VV. 

WALSER KULTURZENTRUM 
I Walser dell'Alta Valle del Lys
2003, Tipografia Duc, Saint-Christophe Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò