Hie de chésch

Béld visualisiere

Z'buech vòn der usstellòng " Hie de chésch", tuet erklere  wétte machmò de chésch òn éscht z'érscht wéerch woa éscht kanget gmachts mét dem europeische projekt Frankréch-Italien "Paysages ... à croquer", fer z'verwéerde d'puròlender vòn de béerga.

De BREL, als projectmeischter vòn Ougstalland, hät gfònnet dass de chèsch vòn Greschòney éscht gsid passend fer z'projekt. Foare d'chie, der alpòläbtag, machò de chésch enneré eifaché manier wie duezòmoal, tuet n'éndsch fiere ennene stéllòre läbtag  als dée vòn hitzòtag. 

AA.VV. 
WALSER KULTURZENTRUM - WALSER BIBLIOTHEK - BREL
Hie de chésch
2004, Arti Grafiche E. Du, Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò