Méttélteil 1821-1947

Béld visualisiere

Z'buech tuet beschribe d'stòré vòn der chrémerschuel Rial em Méttélteil.

Em buech fénnmò schéné bélder, òn anziendé erènnerònga vòn de litté woa sinn due doa z'schuel kanget; sòmét tuemò tell éngsé wétte sinn de zitte ganz kändret.

Dròberén wéllmò verwéerde de téchtégò frou Anne Katrine Rial, di schò en der zweitò métté vòm 1700 hät welle grénde e schuel fer d'chrémra, fer z'verséchrò e lér de jònge litte  sò dass chennésch handlò en z'usland  woa hämmò titsch gredt.

vòn Laura Bassi Guindani, Milena Clemente Beck-Peccoz  
WALSER KULTURZENTRUM
Méttélteil 1821-1947 
2017, Tipografia Duc, Saint-Christophe - Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò