GRESSONEY EINST UND JETZT aus alten Chroniken und Überlieferungen

Béld visualisiere

Valentin Curta éscht de 14. meie 1861 z'Greschòney bòret òn éscht de 10. broachò gstòrbet .

 Curta Valentin hät ganz guet titsch gredt òn hät d'landsproach pschétzt. Mé déschem buech  hät éer welle streng rette  d'brucha vòn dschim land òn d'bsòndrò titschò kultur wéll schò due hätter gmerkt dass eppés weré leider tischòt. Valentin wéerchòt flisség, tuet zéemesammlò nuene òn gschéchté, tuet moalò òn zeichne déngé òn woafene woa  bruchmò  alltaga. D'wéerchstòbò vòn Curta éscht vollé biecher, oalté schréfte, gmoalene òn schnätzlereie . En déschem angénéeme dòrenand welltémò nachenand blettiò, schnusò òn sieche. (vòn "Die Walser in Piemont" vòn Emil Balmer)

vòn Valentin Curta  
WALSER KULTURZENTRUM
Gressoney einst und jetzt
2014, La Musica Moderna s.r.l., Milano

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò