Die Krämer

Béld visualisiere

D'uswanderòng vòn de greschòneiera hät treit zwei ergäbnésse en der gsellschaft: eine ekonomésché òn eine kulturellé.

D'chrémra, sotte hein keisset d'litté woa hein kandlòt, sinn gsid am meischtenz béergpura òn mét déschem wéerch heindsch verbessròt d'ekonomie vòm land. Houptsächléch, tank de kontackte mét de titschò lender heindsch pschétzt de titschò sproach woa noch hit tuet bsònderstelle z'walserland vòn Greschòney.

vòn Giovanni  Thumiger 


WALSER KULTURZENTRUM
Die Krämer
2002, Arti Grafiche E. Duc, Saint-Christophe - Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò