Űndschi wüerter - Eischeme

Béld visualisiere

Z'büji ischt vür d'chinn, d'geitala un d'éltrugu um zeihun leerne un schwétzen töitschu.

In d'létschtun poadschi sén anner walserréddini um poarun un gsian was töischut inter d'lénner. 

 

EINHEITSKOMITEE DER DEUTSCHEN SPRACHINSELN   
Űndschi wüerter - Eischeme                                                                                                        
2013, Editrice Artistica Bassano 

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò