L’emigrazione dei mercanti gressonari verso la Svizzera a partire dal XV secolo

Béld visualisiere

Détz wéerch vòn herr Humbert Litschgi èscht en òndersuech òber de chrémra vòn Greschòney sét dem XV joarhòndert. Z'buech tuet érscht rédò vòn de chrémra en der Schwitz. 

vòn Humbert Litschgi
WALSER KULTURZENTRUM
L'emigrazione dei mercanti gressonari verso la Svizzera a partire dal  XV secolo
2003, Arti Grafiche E. Duc, Saint-Christophe - Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò