Arbeitsheft 1

Béld visualisiere

Détz jebòngsheft fer z'hòchtitscha z'lére tuet anbelange der art "Komm bitte!" òn en de joaré 1987-1990  és kanget bruchts en den elementarschuele vòm Oberlystal.

D'schuelchénn erlangen tell z'verstoa, lére, schribe òn läse òn chennen d'jebònga machò siggés z'schuel wie zem hus. Détz éscht wéchtég wéll z'schuel hämmò wénégé zit fer d'jebònga z'machò.

Z'buech éscht kanget gmachts tank  dem project "Esperienze educative per l'insegnamento della Lingua Tedesca, minoritaria e della cultura walser", dirigierte vòn der Walser Alpengemeinschaft vòm Oberlystal, noaglògòte vòn I.R.R.S.A.E. vòm Ougschtalland,  òn zalte vòn der Task Force "Ressources humaines, éducation, formation et jeunesse" vòn der Kommission vòn der Europeische Gmeinschaft.

 di Gabriella Mania
I.R.R.S.A.E.
Arbeitsheft 1 
1993, Tipografia La Vallée, Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò