Spréchwòrte òn gseité òf titsch vòn Greschòney

Béld visualisiere

Désché sammlòng vòn spréchwòrté òn gseité tuet zeichò d'gròsartégò liebé di hät ònderhoaltet jeds littié woa hät flisség gwéerchòt fer détz buech.      

Désché spréchwòrté, gseité òn stòrene tien vorwertztroage d'kultur òn de gedange vòm volch. Détz bedittendes wéerch éscht gsid mégléch tank de méndléche erénnerònge vòn den òrtlitté. 

AA.VV.
WALSER KULTURZENTRUM 
Spréchwòrte òn gseité òf titsch vòn Greschòney
2007, Tipografia Valdostana, Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò