Greschòneytitsch und d'Eischemtöitschu

Béld visualisiere

Di diktionerini sén gsinh gmachiti van a schupputu greschuneiera un éischemera, dschi hen dschi gleit z'weerch um leesen zseeme wüerter titsch un töitschu, um nöit loan goan varluarenz allz was ündschi oaltu hennündsch zeihut. In d'büjini sén auch di dessinh um muan béssur pniejen di dinnhi.

In d'iestun poadschi sén i verbi un z'undruscht noami van d'üerter, stéddini un lljöit.

 AA.VV.
WALSER KULTURZENTRUM
Greschòneytitsch und d'Eischemtöitschu
1988-1998 Industrie Grafiche Editoriali Musumeci S.p.A., Quart (Aosta)

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò