Liederbuech vòn Greschòney òn Ischeme

Béld visualisiere

Z'gsang éscht wéchtégs fer den eizelne mänsch òn ou fer z'zéemeläbe en der gsellschaft. Sinndsch  gsangé fer d'heilegò fiertaga, wéntschgsangé, almosgsangé, sétzgsangé òn gsangé fer zéeme fiertag z'machò.

Méngé sinn oalté, méngé hein kändret dòrch d'joaré, andré hein kulturellé verbéndonga mét andré lender, wie Greschòney mét dem Titschland òn Ischeme mét Frankréch.

AA.VV.
WALSER KULTURZENTRUM 
Canzoniere di Gressoney e di Issime
1991,La Musica Moderna, Milano

Audio

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò