La Valle di Gressoney. Guida da Ivrea alle Vette del Monte Rosa

Béld visualisiere

Z'bieché hät 74 sitte òn èscht eis vòn den érschte biecher fer de fremdeverchér en der Lystal. Z'érschtòsch bieché, nie publizierts, èscht gsid gschrébenz òf hòchtitsch òn nacher heintschés òbersetzt òn publiziert òf italienésch.


vòn Valentin Curta                         
Gressoney. Guida da Ivrea alle vette del Monte Rosa   

1928, tipografia Fratelli Giglio Tos, Ivrea

D'wédmòng vòm buech
D'wédmòng vòm buech
Z'vorwort
Z'vorwort

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò