Éch léré titsch

Béld visualisiere

Détz buech éscht es jebòngsheft fer d'schuelchénn vòn der elementarschuel vòn Greschòney fer tònz' entdecke d'richtòm vòn der kultur vòm land woa tien dschi wone.

Z'wéerch tuet anbelange dem project "Esperienze educative riguardanti l'insegnamento della lingua tedesca minoritaria titsch  e della cultura walser" òn és gsid dirigierts vòn der I.R.R.S.A.E. vòn Ougstalland.

Z'project éscht gsid zalts vòn der Walser Alpengemeinschaft Oberlystal òn vòn der Europeische Gemeinschaft - "Task Force risorse umane, istruzione, formazione e gioventù".

vòn M.Teresa Gerbelle e Elide Squindo
WALSER KULTURZENTRUM - IRRSAE 
Éch léré titsch
1991, Musumeci S.p.A., Quart - Ao
ISBN 88-7032-373-0 (361) 

Éch léré titsch pdf

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò