Éndŝché wòrté - Greschòney

Béld visualisiere Le nostre parole

Z'buech éscht fer de zòcht, fer d'jongò òn  fer d'erwaksenò  fer dass chennésch täll titsch z'lére.                                       

Am endé vòm buech fénnmò guéssé wòrté òf d'verschidené dialeckte vòn de ganzò titschò lender in Italien òn chammò täll vergliche òn merke d'entwécklòng vòn  de sproache.

    

EINHEITSKOMITEE DER DEUTSCHEN SPRACHINSELN 
Éndŝché wòrté - Greschòney                                                                                                           
2013, Editrice Artistica Bassano 

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò