Walserkalender 2021

Béld visualisiere

Ém kaländer vòn hir fénneder d’brònna vòn éndsché teler, di tien séna òn bacha nere.

Z’wasser éscht wéchtégs fer den ganze Planet, wéll òané déz choschtbares element néks chann läbe oder òberläbe, òn äs béldet òngéfer  65% des organismus der mänschen òn der tiere, òn òngéfer 70% der éerdé.

Z’wasser éscht d’echtò brònne des läbes, òn doch tieber's ni gnueg schetze: tieber‘s bruche als sellté‘s nie livrò òn tieber‘s packò òf jede manier.

Grä pchenneber‘s nid gnueg òn déewé  chenneber‘s nid géeré hä, réschpektiere òn verteidége. (titsch)

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò